1.2.2017

O MHMP

Oddělení strategie a podpory podnikání Magistrátu hlavního města Prahy vytváří podmínky pro efektivní spolupráci mezi hl. m. Prahou, investory, podnikatelskou sférou a zájmovými sdruženími, zajišťuje koordinaci činností podpory podnikání a hledání synergického efektu, dále pak otevřenost a komunikaci s podnikatelskou sférou pro čitelnost dalšího vývoje hl. m. Prahy a spolupráci s jejími městskými částmi. Podporuje obyvatele v zájmu o podnikání a udržitelný rozvoj, stejně tak jako rozvoj vědy a dalších oblastí s vysokou mírou přidané hodnoty.